Rettigheter og plikter

Som elev i videregående skole kan du klage på alle karakterer, både eksamenskarakterer og standpunktkarakterer.

Hva kan du klage på:

Muntlig eksamen, muntlig-praktisk eksamen og praktisk eksamen uten dokumentasjon/produkt

Du kan bare klage på formelle feil som kan ha noe å si for resultatet. Får du medhold vil eksamen bli annullert. Du kan da velge mellom å ta ny eksamen eller beholde standpunktkarakteren din. Dersom faget er et trekkfag, skal faget trekkes på nytt.

Praktisk eksamen med dokumentasjon/produkt

Du kan klage på karakteren (etter samme regler som ved skriftlig eksamen) hvis det foreligger dokumentasjon/produkt som kan vurderes av en klagenemd. Du kan også klage på formelle feil som kan ha noe å si for resultatet.

Skriftlig eksamen

Du kan klage på eksamenskarakteren. Du har rett til å gjøre deg kjent med ditt eget svar, og du kan også kreve å få lagt fram evt. retningslinjer sensorene har fått til hjelp ved sensureringen. Søk gjerne råd hos faglærer først hvis du vil klage, da en ny vurdering i klagenemd medfører risiko for å gå ned i karakter.

Standpunktkarakter og manglende standpunktkarakterer.

Faglærer skal ha gjort deg kjent med grunnlaget for den karakteren du har fått. Standpunktkarakter skal vise din kompetanse målt i forhold til lærerplanen i faget. Den skal være satt på et bredt grunnlagt og vise din samlede kompetanse ved avslutningen av opplæringen i faget. Dersom faglærer mangler vurderingsgrunnlag settes IV. Dette gjelder også for standpunktkarakter i orden og atferd.

Resultat av klagen kan bli:

-          Ikke medhold

-          Oppheve: når klageinstansen mener det er gjort feil og sender saken tilbake til skolen for ny vurdering. Ved ny behandling kan skolen bestemme om karakteren blir stående, går opp eller går ned.

Hvordan klager du:

Klageskjema og orienteringsskriv:

Klagen leveres skolen på eget skjema i kontortiden mellom kl. 0815-1530, eller sendt som post. Skjema for hver av klagetypene finner du på skolens webside under Elevinfo/Rettigheter og plikter. Hvis du er i tvil om karaktergrunnlaget for standpunktkarakterer eller om du skal klage på skriftlig eksamen, bør du først konferere med faglærer om du har grunnlag for å levere en klage.

Klagefrist:

Klagefristen er 10 dager fra du er gjort kjent med karakteren. Dato for kunngjøring av standpunkt finner du i klassens kalender som vågen.vgs.no. Dersom klagen gjelder standpunktkarakterer som har betydning for opptak til videre studier, må du levere klagen til skolen innen 15 juni.

Hvordan melde fravær:

Elevene melder fravær til kontaktlærer via it´s learning samme dag.

Kontaktlærer skal ringe eller sende epost hjem til elever (under 18 år) som ikke gir beskjed om fravær samme dag. Hvis en elev ikke kan møte til en vurderingssituasjon, skal faglærer også ha melding om dette, i forkant.

For elever i Vg1 gjelder følgende: Foreldre / foresatte melder fravær, også timefravær, via epost til kontaktlærer samme dag. Kontaktlærer fører inn fraværet i Skolearena når meldingen om fraværet er mottatt. Eleven melder selv fra til faglærer om fravær ved formelle vurderingssituasjoner. Foresatte som unnlater å melde fra kan kalles inn til møte med kontaktlærer for avklaring.

Dersom en unnlater å melde fravær, kan det få konsekvens for ordenskarakteren for eleven. Mer enn 15 min. forseintkomming regnes som 1t fravær. Fravær innenfor 15 min vurderes i forhold til ordenskarakter.

Del denne artikkelen på: