R1 og R2

Programfagene Matematikk R1 og Matematikk R2

Generelt om matematikk:

Mange studier har krav utover generell studiekompetanse. Matematikk er ofte et av de kravene. Vurderer du å ta fordypning i matematikk anbefaler vi deg først å snakke med faglærer og rådgiver ang arbeidsbyrden og muligheter fremover. Du og dine foresatte kan lese mer om spesielle opptakskrav til høyskoler og universitet på  samordnaopptak.no.

 

Programfaget Matematikk R1

Har du hatt matematikk 1T kan du søke om opptak til R1 på Vågen vgs. Liker du matematikk, problemløsning, utforske og jobbe med tall? Da kan Matematikk R1 være det rette valget for deg. Dette faget gir ½ ekstrapoeng og dekker kravene til mer matematikk for mange studier. R1 er et 5 timers fag, mot 2P som er et 3 timer fag, dette medfører at du får 2 timer ekstra undervisning hver uke.

Når du vurderer dette valget er det viktig å være klar over at faget bygger på 1T. Det betyr at kompetansemålene fra 1T anses som kjent, og ikke vil bli repetert. Generelt om R1:

Fagets hovedområder:

 • Geometri

Bruk av geometriske steder, kongruens og formlikhet til å løse problemer med rene geometriske argumenter. Konstruksjoner.

Vektorer og koordinater til å overføre geometriske problemer til algebra.
Videre handler hovedområdet om utvikling av formelle logiske argumenter og bevis i en geometrisk sammenheng.

 • Algebra

Handler om det grunnleggende symbolspråket i matematikk. Regning, manipulasjon og argumentasjon med symboluttrykk er sentralt her. Bruk av ulike bevistyper og logiske relasjoner. I tillegg omfatter hovedområdet sentrale begreper som polynomer, polynomdivisjon og rasjonale uttrykk, logaritmeuttrykk og eksponentialuttrykk.

 • Funksjoner

Analyse av hvordan en størrelse varierer avhengig av en annen. Sammenhenger mellom størrelser fra algebra, geometri eller praktiske områder, som analyseres med funksjoner og grafer.

Sammenhengen mellom en funksjon og dens deriverte. Det omfatter polynomfunksjoner, potensfunksjoner, rasjonale funksjoner, logaritmefunksjoner og eksponentialfunksjoner og sammensetninger av dem.

Sentrale begreper i hovedområdet er grense, kontinuitet og derivasjon

 • Kombinatorikk og sannsynlighet

Handler om systematiske opptellingsmetoder som danner grunnlag for sannsynlighetsregning.

Grunnleggende begrepene uavhengighet og betinget sannsynlighet og om ordnede og ikke-ordnede utvalg.

 

Læreplan for Matematikk R1 finner du her: udir.no kompetansemål matematikk R1

 

Programfaget Matematikk R2

R2 er et omfattende fag med sterk forankring i naturvitenskapen, fra bølger og newtons lover til vekst i økosystemer. Her lærer vi ting vi får bruk for i videre studier og arbeid innen naturvitenskap, medisin, teknologi osv.
Faget har rask progresjon og krever at man arbeider jevnt. Det er mer omfattende enn R1 og vanskelighetsgraden noe høyere, men du vil kjenne igjen begreper som f.eks vektorer.

 

Fagets hovedområder:

 • Geometri
  Her flytter vi vektorregningen fra R1 fra planet og ut i rommet. Vi jobber med plan, kuler, linjer, vektorprodukt, parameterframstillinger mm og finner vinkler, areal, volum.
  • Algebra
   Vi analyserer og regner på tallmønstre og på endelige og uendelige summer av tall. Det handler om rekker, konvergens og induksjonsbevis.
  • Funksjoner
   Her handler det om bruk av trigonometriske funksjoner til å modellere periodiske fenomener (som svingninger av bølger og i elektrisitet) Dette inkluderer bruk av trigonometriske likninger.
   Vi lærer mange integrasjonsmetoder og bruker dette til blant annet å finne arealer av plane områder og volumer av omdreiningslegemer
  • Differensiallikninger
   Nå får vi virkelig brukt matematikken på naturvitenskaplige dynamiske fenomener. Vi lærerstandardmetoder for lineære og separable differensiallikninger som anvendes på praktiske problemer. I tillegg dreier det seg om sentrale begreper som initialbetingelser, retningsdiagrammer og integralkurver.

 

Du må ha vært gjennom R1 for å ta R2.

 

Faget gir 1 ekstrapoeng. Det er få studier som krever R2, men faget er likevel et svært nyttig utgangspunkt for studier i realfag og økonomi.

Læreplan for Matematikk R2 finner du her: udir.no kompetansemål matematikk R2

Del denne artikkelen på: