Fraværsreglement

Framgangsmåte - oppfølging av fravær og fraværsgrensen på 10% (15%)

1. Elevene melder fravær til kontaktlærer via it´s learning samme dag.
Kontaktlærer skal ringe eller sende epost hjem til elever som ikke gir beskjed
om fravær samme dag. Hvis en elev ikke kan møte til en vurderingssituasjon,
skal faglærer også ha melding om dette, i forkant.

Dersom en unnlater å melde fravær, kan det få konsekvens for
ordenskarakteren. Mer enn 15 min. forseintkomming regnes som 1t fravær.
Fravær innenfor 15 min vurderes i forhold til ordenskarakter.

2. Faglærer skal gi varsel dersom udokumentert fravær overstiger 5%
Varsel skal gis ved 5% udokumentert fravær i faget, da skal en også varsle om
standpunktkarakteren. Det er nok å sende varsel en gang. Husk å sende kopi
til Servicesenteret og til kontaktlærer.

3. Kontaktlærer innkaller elever som har mottatt varsel om 5%
udokumentert fravær i fag
Kontaktlærer informerer om at udokumentert fravær kan føre til tap av
karakterer og at stipend blir omgjort til lån (når fraværet oversiger 20 dager i
terminen). Kontaktlærer vurderer om eleven skal følges opp videre av
rådgiver eller avdelingsleder med elevansvar.

4. Elever som har mer enn 10% udokumentert fravær i fag.
Når det udokumenterte fraværet overstiger 10%, men allikevel mindre enn
15%, og fraværsårsaken gjør det klart urimelig at eleven ikke skal kunne få
karakter, kan rektor bestemme at han eller hun likevel får karakter. Faglærer
varsler avdelingsleder med elevansvar om elever som har oversteget 10%
udokumentert fravær i forhold til årstimetall.

Ved fravær på mer enn 10% av årstimetallet i fag, må eleven kalles inn til
møte med avdelingsleder for å vurdere om en skal fortsette som elev, eller
legge inn søknad om delkursstatus og deretter oppmelding til
privatisteksamen. Rektor fatter enkeltvedtak om tap av standpunktkarakter.

5. Dokumentasjon på fravær
Eleven må levere dokumentasjon på fravær til Servicesenteret, og skal også
sende bilde av dokumentasjon til sin kontaktlærer på mail eller SMS. Fraværet
må dokumenteres på følgende måte:

tabell

Det er ikke rettslig krav til dokumentasjon før grensen på 10% er overskredet,
men elev/foresatt bør legge fram dokumentasjon før grensen er nådd.
Alt fravær som ikke er avtalt med skolen, eller som eleven ikke kan
dokumentere, er udokumentert fravær.

6. Ved planlagt fravær fra 1 – flere dager skal eleven søke om permisjon.

Det gis ikke permisjon til ferie og fritidsreiser som ikke skyldes helse og
velferdsgrunner. Permisjonssøknad leveres til Servicesenteret. Brudd på
permisjonsreglementet kan føre til nedsatt karakter i orden.

7. Grunnlag for fratrekk av fravær (§3-47 i forskrift til Oppl)
- Helse og velferdsgrunner
- Arbeid som tillitsvalgt
- Politisk arbeid
- Hjelpearbeid
- Lovpålagt oppmøte
- Religiøs høytid på inntil 2 dager utover Den norsk kirke
- Representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå

Eleven kan kreve fratrekk for inntil 10 dager totalt. Eleven søker på eget skjema og
leverer inn dokumentasjon på dette løpende gjennom skoleåret.

8. Elever med høyt dokumentert fravær, eller manglende deltakelse på
vurderingssituasjoner
Faglærer må sende varsel om manglende vurderingsgrunnlag til elever som
ikke deltar i vurderingssituasjoner.

9. Elevens ansvar
Eleven plikter å følge med på eget fravær i Skolearena. Eleven må melde fra
om eventuell feilføring til kontaktlærer innen 2 uker etter fraværsdato.

Del denne artikkelen på: