Håndtering av konflikter

Elevene ved Vågen videregående skole skal trekkes med i planleggingen og evalueringen av undervisningen. Den enkelte elev skal også tilbys to elevsamtaler hvert år. Elevsamtalen inneholder flere elementer. Lærerne skal benytte elevsamtalen til å få tilbakemelding på undervisningen, samarbeidsforholdene i klassen, klassemiljøet og forslag til forbedringer. At elevene aktivt benytter mulighetene til å påvirke læringsmiljøet, kan bidra til å forebygge konflikter.

Det vil på tross av en aktiv elevmedvirkning kunne oppstå konflikter mellom lærer og elever. Skolens rutiner er utarbeidet for at disse konfliktene skal kunne løses på en måte som ivaretar partenes rettigheter på en best mulig måte. Samtidig understrekes viktigheten av at læringsmiljøet i så liten grad som mulig blir hemmet av konflikten. Dette vil i de fleste tilfeller gjøres best ved at saken søkes løst direkte mellom dem den angår, altså på lavest mulig nivå. Dersom det viser seg nødvendig løftes saken videre til neste organisatoriske nivå etter følgende linje:

ELEVER - LÆRER - AVDELINGSLEDER - REKTOR

Konfliktsituasjoner kan være vanskelige å håndtere. Det kan være nyttig å søke råd hos støttepersoner. Man må imidlertid være oppmerksom på at det er avdelingsleder og i siste instans rektor som har avgjørelsesmyndighet.

Foresatte har formelle rettigheter og plikter knyttet til elever som ikke er myndige.

Kontaktlærer har et formelt ansvar i konflikt mellom elever. I konflikter mellom elev/ klasse og lærer har kontaktlærer ingen formell posisjon. Kontaktlærer skal derfor bare gi råd til elevene om riktig saksgang.

Rådgiver er bundet av taushetsplikt og skal gi eleven mulighet til å ta opp problemer. Rådgiver vil i konfliktsituasjoner også kunne gi råd om riktig saksgang.

Tillitselev for klassen har rett til å bistå elev/ klasse gjennom hele saksgangen. Elevene oppfordres til å bruke denne retten. I saker som gjelder klasse er det tillitselev som taler på vegne av elevene. I saker som gjelder en gruppe elever velges det to representanter som fører ordet.

Lærerens tillitsvalgte har rett til å bistå læreren når konfliktsaker løftes opp til avdelingsledernivå. Lærerne oppfordres til å bruke denne retten.

Avdelingsleder med ansvar for vedkommende elever, vil kunne lytte til elevene og gi veiledning om saksgang. Her kan avdelingsleder også vurdere en annen saksgang enn den normale. Dette skal bare skje unntaksvis og i samråd med rektor.

Normalt brukes følgende saksgang:

  1. Elevene saken gjelder tar saken opp muntlig eller skriftlig med faglærer, eventuelt via klassens tillitsvalgte. Faglærer og elevene som har tatt opp saken, drøfter tiltak. I fag der det undervises i mindre grupper, kan elevene velge representanter som kan ta saken opp med faglærer. Både lærer og elever er forpliktet til å gjøre oppriktige forsøk på å løse saken på dette nivået. Begge parter er forpliktet til å opptre saklig og med en form som fremmer dialog. I saker som gjelder såkalt enkeltundervisning kan eleven løfte saken direkte opp til avdelingsleder muntlig eller skriftlig. Avdelingsleder vil i slike tilfeller normalt be eleven skriftlig formulere klagen, og håndtere saken slik det er beskrevet i punkt 2.
  2. Dersom saken ikke blir løst på nivå 1 løftes saken opp på avdelingsledernivå. De elevene saken angår lager en skriftlig utredning. Denne må inneholde en saklig framstilling av hva klagen gjelder, og forslag til tiltak. Det er avdelingsleder med personalansvar for gjeldende lærer som har ansvaret for å håndtere saken ut fra følgende retningslinjer:
  • Avdelingsleder kaller partene inn til møte hver for seg. Her vil elevene kunne uttale seg om saken med utgangspunkt i den skriftlige utredningen. Det er viktig at faglærer får tid til å gjøre seg kjent med denne før møtet.
  • Avdelingsleder kaller partene inn til felles møte om saken. Partene er faglærer evt. med tillitsvalgt, og representanter for elevene saken angår. I saker som gjelder klasse møter tillitsvalgte elever. Dersom saken gjelder enkeltelever, oppfordres disse ha med seg tillitsvalgt elev og foresatte. Avdelingsleder er møteleder.
  • Avdelingsleder lager referat og en tidsplan inneholdende de tiltak som man ble enige om på møtet.
  • Avdelingsleder kaller inn partene til nytt møte etter en avtalt tid der saken følges opp.

3. Dersom saken ikke blir løst på avdelingsledernivå, kan partene eller avdelingsleder anke saken inn for rektor.

Del denne artikkelen på: