Prioriterte rutiner ved Vågen vgs

Prioriterte rutiner – Vågen videregående skole

1.   Orden

            På Vågen vgs. rydder alle opp etter seg selv

            Faglærer har ansvar for å se til at elevene forlater rommet i god orden etter undervisning.           Det settes av tid til rydding etter hver økt. Lærer forlater ikke rommet før det er ryddet. Rektor og avdelingsledere ser til at elever rydder i kantine og fellesområder.

            Alle ansatte rydder etter seg og har god orden på arbeidsplassen sin.

2.   Bruk av digitale verktøy

            På Vågen vgs. brukes digitale verktøy til å øke elevens        faglige utbytte

            Lærere skal styre elevenes bruk av digitale verktøy

            Alle undervisningsøkter starter med lokket på PC/Mac nede. Digitale verktøy som ikke   brukes i undervisningen, legges bort.

            God bruk av digitale verktøy innarbeides i undervisningsplanene.

3.   Frammøte

            På Vågen vgs. møter alle presis og melder fra om fravær     samme dag

            Alle undervisningsøkter starter og slutter presis.

            Elever som kommer for seint, går rolig inn, kommer raskt i gang med arbeidet og melder fra       til læreren om årsak til fraværet etter timen.

Eleven melder fravær til kontaktlærer via it`slearning samme dag. Hvis en ikke kan møte til         en vurderingssituasjon, skal faglærer også ha melding, helst i forkant.

            Kontaktlærere følger opp fravær i hht rutine for fraværsoppfølging.

 

Del denne artikkelen på: